Allmänna villkor

Allmänt
Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal (”Användaravtalet”) mellan Cesco HB, org. nr 969794-6391. å ena sidan, och användare och/eller köpare av Cesco HB tjänster (”Kunden”), å andra sidan. Användaravtalet omfattar det tjänster som Cesco HB utför åt Kunden. 

Användaravtalet är endast giltigt om det, för det fall Kunden är en privatperson, har ingåtts av Kund som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Kunden är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

För de fall Kunden är underårig (under 18 år) är Användaravtalet endast giltigt om Kunden har erhållit nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Kunden garanterar Cesco HB att denne har erhållit ett sådant nödvändigt samtycke innan denne accepterar Villkoren i Användaravtalet. Det gäller även i de fall underårig driver UF-företag eller egen rörelse.

Tjänstens omfattning

Cesco HB lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

Ingående av detta Användaravtal
Kunden blir bunden av detta Användaravtal när Kunden muntligt eller skiftligt godkänner köp av Cesco HB tjänster.

Ångerrätt
Kund som ingår Användaravtalet i egenskap av privatperson har rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen utnyttja sin ångerrätt och frånträda Användaravtalet om det meddelas inom 14 dagar från det att Användaravtalet ingåtts. Ångerrätten gäller inte för beställning av varken domännamn eller avtal för G suite genom Tjänsten.

Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt och frånträder Användaravtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar Cesco HB av Kunden erlagd betalning inom 14 dagar från tidpunkten för utnyttjande av ångerrätten.

Lösenord och inloggningshandlingar
Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Cesco HB har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Cesco HB äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.

Kundens ansvar
HÄR SKA VI HA TEXT

Projekt och tillägg

Ändringar och tillägg till avtalet ska för sin giltighet skriftligen vara godkänd av båda parterna. Vid tekniska eller designmässiga förändringar eller tillägg från Beställaren som ligger utanför överenskommen kravspecifikation appliceras ett löpande timpris. Leverantören ansvarar ej för framflyttning eller förseningar av eventuell på förhand avtalad leveransdatum som går att härleda till Beställarens ändringar eller tillägg som avviker från kravspecifikationen.

Betalningsvillkor

Alla betalningar till Cesco HB ska erläggas i enlighet med det som framgår på fakturan. För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (30) dagar från fakturans utställande, alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kreditkort, ska Cesco HB äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Cesco HB, ska Cesco HB äga rätt att omedelbart avsluta och bort ta utfört arbete. Vid försenad betalning har Cesco HB vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 8% plus gällande referensränta.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/inaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller nedgradering/inaktivering och oavsett när i tiden detta sker. Detta gäller dock inte om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enlig Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokalen.

Anspråk på grund av Kundens användning av Tjänsten
Om anspråk riktas mot Cesco HB eller talan förs mot Cesco HB på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Cesco HB skadeslöst för all skada som Cesco HB åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Cesco HB om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Cesco HB, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

Ansvarsbegränsning
Cesco HB ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Cesco HB ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av tjänsten. Cesco HB kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom tjänsten. Vi överlämnandet av hemsidan bär därefter kunden ansvar om inte annat avtalats. 

Cesco HB ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Cesco HB ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Cesco HB. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte. 

 

Avtalstid och Uppsägning
För Kunder som väljer att betala årsvis eller månadsvis gäller avtalet tills dess att kunden aktivt kontaktar Cesco HB och vill avsluta. Därefter avslutas tjänsten och inget mer arbete tillägnas. Däremot kan betalningar som motsvarar den tjänst som utförts innan uppsägning gjort komma tillhanda kunden efter avslutet. 

Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

Driftstörning / Kompensation
Vid omfattande driftstörningar innan ansvaret har gått över till kund har denne rätt att begära kompensation inom ramen för vad kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning. När tidsfristen för ansvaret helt gått över till kunden, bär denne ansvar för hemsidan om inte annat avtalats.

Meddelanden
Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Cesco HB i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Kunden ska lämna eventuella meddelanden till Cesco HB genom den e-postadress som anges på hemsidan för tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för tjänsten.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Varbergs tingsrätt som första instans.

Bilagor
Som bilaga till detta avtal ska avtalet Personuppgiftsbiträdesavtal räknas. Det ingås samtidigt som detta avtal. Kunden bär ansvar över de bilagor som förmedlas och önskas att publiceras.