Allmänna villkor

Allmänt
Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal (”Avtalet”) mellan Cesco HB, org. nr 969794-6391. å ena sidan, och användare och/eller köpare av Cesco HB tjänster eller produkter (”Kunden”), å andra sidan. Avtalet omfattar det tjänster som Cesco HB utför åt Kunden. Tjänster som Cesco HB utför är primärt hemsidor och digital marknadsföring.

Avtalet är endast giltigt om det, för det fall Kunden är en privatperson, har ingåtts av Kund som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Kunden är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

För de fall Kunden är underårig (under 18 år) är Avtalet endast giltigt om Kunden har erhållit nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Kunden garanterar Cesco HB att denne har erhållit ett sådant nödvändigt samtycke innan denne accepterar Villkoren i Avtalet. Det gäller även i de fall underårig driver UF-företag eller egen rörelse.

Tjänstens omfattning
Cesco HB lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

Ingående av detta Användaravtal
Kunden blir bunden av detta Avtal när Kunden muntligt eller skiftligt godkänner köp av Cesco HB tjänster.

Ångerrätt
Kund som ingår avtal  i egenskap av privatperson har rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen utnyttja sin ångerrätt och frånträda avtalet om det meddelas inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts. Avtal som ingåtts i egenskap av näringsidkare som inte överensstämmer med distans- och hemförsäljningslagen har ingen rätt till ångerrätt efter det att avtal ingåtts.

Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt och frånträder avtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar Cesco HB av Kunden erlagd betalning inom 14 dagar från tidpunkten för utnyttjande av ångerrätten.

Ansvar
Kunden ansvarar för att ständigt hålla sig uppdaterade kring ändringar i de Allmänna villkoren som listas på denna sidan.

Kunden åtar sig betalningsskyldighet (betalningsvillkor varierar och listas på fakturan) vid godkänd offert eller via avtal, muntligt såväl som skriftligt.

Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten.

Cesco HB ansvarar inte för komplikationer som uppstår i efterhand efter att Tjänsten levererats till Kunden.

Cesco HB ansvarar inte för att mer än vad som anses rimligt skydda kundens lösenord. Det som anses rimligt är att vi inte delar lösenord till andra parter, inte för logg av samtliga lösenord på hårddiskar. Cesco HB kan därmed inte ansvara för Lösenordens säkerhet vid eventuella intrång av våra system.

Projekt och tillägg
Ändringar och tillägg till Avtalet ska för sin giltighet skriftligen vara godkänd av båda parterna. Vid tekniska eller designmässiga förändringar eller tillägg från Kunden som ligger utanför Avtalet kravspecifikation appliceras ett löpande timpris. Cesco HB ansvarar ej för framflyttning eller förseningar av eventuell på förhand avtalad leveransdatum som går att härleda till Kundens ändringar eller tillägg som avviker från kravspecifikationen i Avtalet.

Betalningsvillkor
Alla betalningar till Cesco HB ska erläggas i enlighet med det som framgår på fakturan. För det fall Kunden inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (30) dagar från fakturans utställande, alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kreditkort, ska Cesco HB äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning, Cesco HB förehåller sig därmed äganderätt till tjänsten tills dess att Kunden erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Cesco HB, ska Cesco HB äga rätt att omedelbart avsluta och bort ta utfört arbete. Vid försenad betalning har Cesco HB vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader, samt rätt till dröjsmålsränta med 8 procentenheter plus gällande referensränta.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Avtalets upphörande eller vid nedgradering/inaktivering, oavsett orsaken till Avtalets upphörande eller nedgradering/inaktivering och oavsett när i tiden detta sker. Detta gäller dock inte om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen.

Anspråk på grund av Kundens användning av Tjänsten
Om anspråk riktas mot Cesco HB eller talan förs mot Cesco HB på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Cesco HB skadeslöst för all skada som Cesco HB åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Cesco HB om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Cesco HB, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

Ansvarsbegränsning
Cesco HB ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Cesco HB ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av tjänsten. Cesco HB kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom tjänsten. Vi överlämnandet av hemsidan bär därefter Kunden ansvar om inte annat avtalats. 

Cesco HB ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Cesco HB ansvar enligt Avtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod eller för avgift för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Cesco HB. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte. 

Avtalstid och Uppsägning
För Kunder som väljer att betala årsvis eller månadsvis gäller avtalet tills dess att kunden aktivt kontaktar Cesco HB och vill avsluta. Därefter avslutas tjänsten och inget mer arbete tillägnas. Däremot kan betalningar som motsvarar den tjänst som utförts innan uppsägning gjort komma tillhanda kunden efter avslutet. 

Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

Driftstörning
Skulle driftstörning uppstå kan kund inte åberopa kompensation. Cesco HB åtar sig då ansvaret att i fullaste möjliga mån återupprätta sidan till dess tidigare befintliga skick.

Meddelanden
Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Cesco HB i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Kunden ska lämna eventuella meddelanden till Cesco HB genom den e-postadress som anges på hemsidan för Tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för Tjänsten.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av Avtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Varbergs tingsrätt som första instans.

Bilagor
För samtliga av Cesco HB:s gäller inom Avtalet för Tjänsten att Kunden bär ansvar för bilagor och texter som publiceras.